فرم درخواست نمایندگی

شرایط همکاری با میزان مشارکت ۳۵%
۱٫ مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان بابت کسب مجوز نمایندگی
۲٫ مبلغ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان بابت تهیه مواد مصرفی(سرمایه در گردش)
۳٫ چک یا سفته بابت ضمانت و حسن انجام کار به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
تامین مکان اداری و کارگاهی و تامین مشتری با شرکت
—————————————————————————————
شرایط همکاری با میزان مشارکت ۵۰%
۱٫ مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان بابت کسب مجوز نمایندگی
۲٫ مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای تهیه مواد مصرفی(سرمایه در گردش)
۳٫ مبلغ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان بابت ابزار مورد نیاز
۴٫ چک یا سفته بابت ضمانت و حسن انجام کار به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
تامین مکان فروشگاهی و کارگاهی با شرکت
————————————————————————————–
شرایط همکاری با میزان مشارکت ۸۰%
۱٫ داشتن مکان کارگاهی به متراژ حداقل ۱۰۰ متر(شخصی یا استیجاری)
۲٫ داشتن مکان فروشگاهی به متراژ حداقل ۲۰ متر(شخصی یا استیجاری)
۳٫ مبلغ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان بابت کسب مجوز نمایندگی
۴٫ داشتن حداقل ۳ نفر نیروی فنی
۵٫ مبلغ حداقل ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان بابت تهیه ابزار مورد نیاز و تهیه اقلام دفتری و…
۶٫ چک یا سفته بابت ضمانت و حسن انجام کار به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
تامین مشتری با شرکت
————————————————————————————-
پر کردن موارد ستاره دار الزامیست …